Activities

มี.ค. 2020
Our Services

Cycling to return the green area of Bang Khun Thian beach, along with studying nature and living resources.ปั่นไปปลูกคืนพื้นที่สีเขียวชายทะเลบางขุนเทียนพร้อมศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้มีชีวิต

TFP GROUP ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นบึงรับน้ำในการแก้ไขปั…

know more