Activities

ต.ค. 2020
Our Services

Mr.Pornthep Geatgongchai The Chairman of the Board of Directors of TFP Group received accolades .คุณพรเทพ เกียรติก้องไชย ประธานกรรมการบริษัททีเอฟพี กรุ๊ปได้รับเกีรยติจากกระทรวงแรงงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

Thailand Labour Management Excellence Award 2020 บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีให้กับพนักงา…

know more
ต.ค. 2020
Our Services

Mr.Virat Kiatkongklai TFP Group Directors received accolades from the Ministry of Labor.คุณวิรัตน์ เกียรติก้องไกล กรรมการบริษัททีเอฟพี กรุ๊ป ได้รับเกีรยติจากกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลด้านการป้องและแก้ไขปํญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพของโรงงานให้ดียิ่งขึ้…

know more