INTERNAL ACTIVITIESกิจกรรมภายใน

Our Services

Songkran activities for the year 2019กิจกรรมสงกรานต์ ปี2562

พนักงานและผู้บริหารของ TFP ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย โดยมีการจัดกิจกรรม และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

know more
Our Services

Training for Safety Officer Supervisor การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลักการและเหตุผล ตามกฎกระทรวงกำหนด…

know more
Our Services

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคืนชีพ ( CPR & AED )

การเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินั้น วิทยากรจะต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญวิทยากรจะต้องคอยสังเกตุการฝึกของนักเรียนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิ…

know more
Our Services

หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัยหลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัย

อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่เพียงแต่ผู้ขับขี่เท่านั้น สภาพแวดล้อม รวมถึงยานพาหนะล้วนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น หลักสูตรนี้จะอบรมถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิ…

know more